ACTIAM Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
ACTIAM
KVK nummer
30143634

ACTIAM staat voor: actief en passief beheer en impactbeleggen. Wij bieden duurzame beleggingsstrategieën en -oplossingen aan verzekeraars, pensioenfondsen, banken en distributiepartners. Dat doen we zowel via beleggingsfondsen als mandaten. Voor onze klanten beheren wij, met circa 90 medewerkers, een vermogen van bijna € 22 miljard (ultimo september2021). ACTIAM is trots lid van de PRI 2020 Leaders' Group voor klimaatrapportages.


ACTIAM levert relevante beleggingsoplossingen, door het maximaliseren van financiële, klimaatgerelateerde en maatschappelijke resultaten op lange termijn. Het is onze fiduciaire plicht om de transitie naar een duurzame samenleving te ondersteunen. ACTIAM stimuleert bedrijven en landen om zich voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen die op hen afkomen. Op deze manier helpen wij de weg vrij te maken naar een duurzame samenleving, terwijl we tegelijkertijd voor onze klanten financieel rendement over de langere termijn genereren. Wij zijn dan ook: ‘Responsible for growth’.

Vestigingslanden
1

Locaties

Telefoonnummer
Telefoonnummer +31 (0)20 543 6777
Postadres
Postbus 679
3500AR, Utrecht

Medewerkers

Medewerker
Senior Relationship Manager


Research & content

Publicatiedatum 3-11-2021

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 3-11-2021

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 23-9-2021

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 2-9-2021

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 17-6-2021

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 27-5-2021

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 15-4-2021

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 17-3-2021

Vermogensbeheer

Publicatiedatum 25-2-2021

Vermogensbeheer


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Opmerkingen

Andere: Duurzaam beleggen, impact investing

ACTIAM biedt een compleet assortiment beleggingsfondsen en -oplossingen (zowel actief als passief beheerd). Ook zijn wij trendsetter in impact investing: al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in microfinanciering en recent ook op het gebied van Energy Transition.

Vermogen onder beheerBijzonderheden

  • ACTIAM heeft een eigen ESG-team van 9 specialisten met gemiddeld 11 jaar ervaring en een gespecialiseerd team voor impactbeleggen van 8 experts met gemiddeld 15 jaar ervaring
  • Gekwalificeerd voor de 2020 PRI Leaders' Group klimaatrapportages
  • Winnaar 'ESG Engagement Initiative of the Year' award van Environmental Finance (ACTIAM’s op satellietbeelden gebaseerde engagementprogramma)
  • Winnaar Cashcow Award Beste impactbelegger
  • A+ score op alle 14 onderdelen van het jaarlijkse PRI-onderzoek
  • 51/62 score voor ACTIAM Financial Inclusion bij Phenix Impact GEMS
  • Winnaar twee 2020 Refinitiv Lipper awards: Group Awards ‘Mixed Assets Large’ en ACTIAM Duurzaam Mixfonds Offensief

Klanten

Beleggingsovertuigingen

Onze holistische en toekomstgerichte beleggingsbenadering is gericht op risicobeheersing, het stimuleren van een gedragsverandering en het realiseren van de Sustainable Development Goals. De basis is dat bedrijven en landen aan onze sociaal-ethische principes - Fundamentele Beleggingsbeginselen - moeten voldoen. Daarnaast beoordelen we het adaptieve vermogen van bedrijven in de voorbereiding op de transitie naar een duurzame samenleving. Dit gebeurt aan de hand van zeven materiële duurzaamheidsdrijfveren, die laten zien hoe bedrijven reageren op de maatschappelijke en marktveranderingen die door deze transitie worden veroorzaakt. Iedere drijfveer heeft een specifieke ambitie. Om die ambities te bereiken, moeten er keuzes worden gemaakt (stoppen, verminderen, vervangen, hergebruiken of innoveren).

Marktvisie

2021: het nieuwe normaal

De consensus is dat in het nieuwe normaal alles anders zal zijn. Consumenten gaan weer reizen, alleen zakelijke trips zullen duidelijk minder zijn. Echte duurzame stappen gaan vooral vanuit de Europese overheid komen. Duurzame, innovatieve bedrijven en sectoren zullen hiervan profiteren. De gemiddelde consument heeft wel een enorm spaaroverschot, dat in 2021 wel weer uitgegeven wordt. Een enorme bestedingsgolf kan wel een opwaartse impuls naar hogere rente en hogere inflatie geven. Zowel de ECB als de Fed zeggen niet direct te zullen ingrijpen als de inflatie oploopt. De coronacrisisheeft wel een enorm gat geslagen in de verschillende overheidsbegrotingen. Een eventueel stijgende rente is dan ook uitermate onwelkom. De ECB zal de rente zoveel mogelijk omlaagdrukken.

Ambities en Waarden

Voor de overgang naar een duurzame samenleving, brengt ACTIAM haar beleggingen voor 2030 binnen de veilige zone (safe and just operating zone) en/of op de internationaal overeengekomen paden voor de realisatie van deze veilige zone.Voor de overgang naar een duurzame samenleving, brengt ACTIAM haar beleggingen voor 2030 binnen de veilige zone (safe and just operating zone) en/of op de internationaal overeengekomen paden voor de realisatie van deze veilige zone.

De ACTIAM-ambities voor 2030 op een rij:
• -50% broeikasgasemissies
• Watergebruik: waterneutraal
• Landgebruik: geen ontbossing
• Beperken van chemisch afval
• Beheer van menselijk & sociaal kapitaal en gedrag van organisaties

ACTIAM hanteert de methodologie van de planetaire grenzen, gebaseerd op de theorie dat de mensheid binnen negen belangrijke ecologische grenzen moet blijven. Overschrijding heeft grote negatieve gevolgen voor onze planeet. ACTIAM vertaalt de planetaire grenzen naar parameters op beleggingsportefeuille- of op bedrijfsniveau.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

De beheervergoeding varieert per beleggingscategorie en hangt af van de complexiteit, het soort mandaat en het belegd vermogen. Voor discretionaire mandaten gelden klantspecifieke vergoedingen. Voor onze fondsen geldt het prospectus:
https://www.actiam.com/nl/fondsinformatie/fondsdocumentatie-en-publicaties/

Disclaimer

ACTIAM N.V. (ACTIAM) streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen te verstrekken. ACTIAM kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die in deze presentatie wordt gegeven (hierna te noemen: de Informatie). De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de vraag of de Informatie juist, volledig of actueel is. ACTIAM NV is niet verplicht om de Informatie aan te passen of om onnauwkeurigheden of fouten te corrigeren. De Informatie is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden en is uitdrukkelijk geen aanbod (of uitnodiging) om: 1) te kopen of verkopen of anderszins te handelen in financiële instrumenten of andere beleggingsproducten; 2) deel te nemen aan een beleggingsstrategie; 3) een beleggingsdienst aan te bieden. De ontvangers van deze informatie kunnen geen rechten ontlenen aan deze informatie. De informatie in deze presentatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare bron voor het voorspellen van toekomstige waarden of koersen. De Informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan de informatie die door ACTIAM voor interne doeleinden wordt gebruikt. ACTIAM garandeert niet dat de kwantitatieve opbrengsten / winsten of andere resultaten met betrekking tot de verstrekte informatie gelijk zullen zijn aan de potentiële winsten en resultaten volgens de prijsmodellen van ACTIAM. Het is niet toegestaan de Informatie tegen betaling te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, verspreiden, aan derden ter beschikking te stellen of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACTIAM. De bespreking van risico's met betrekking tot informatie kan niet worden beschouwd als een volledige opsomming van alle terugkerende risico's. De hier vermelde informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijk, financieel, beleggingsadvies, hedging-, handels-, juridisch, regulerend, fiscaal of boekhoudkundig advies. De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie. De beslissingen op basis van de Informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger. De Informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele en institutionele beleggers in de zin van artikel 1: 1 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en is niet bedoeld voor US Persons zoals gedefinieerd in de United States Securities Act van 1933 en mag niet worden gebruikt voor het aantrekken van beleggingen of het inschrijven op effecten in landen waar dit niet is toegestaan door lokale toezichthouders of wet- en regelgeving.