Pictet Asset Management Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Pictet Asset Management

Pictet Asset Management is onderdeel van Pictet, de grootste onafhankelijke Europese vermogensbeheerder, opgericht in 1805. Pictet Asset Management biedt gespecialiseerde beleggingen, via discretionaire mandaten en beleggingsfondsen, aan toonaangevende instellingen over de hele wereld. Een aantal van 's werelds grootste pensioenfondsen, financiële instellingen en sovereign wealth funds behoort tot onze klanten.

Wij hebben sterke beleggingsovertuigingen en duidelijke strategische prioriteiten en streven naar langdurige relaties met onze klanten door hun verwachtingen voor beleggingsperformance en service te overtreffen.


Producten en Oplossingen

Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere
Advisory/sub-advisory
Securities lending
Custody
Research
ALM/strategisch advies
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
LDI
(Integraal) Risicomanagement
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Multi-asset mandaten
Discretionaire mandaten
Beleggingsfondsen
Gestructureerde producten
ETFS
Derivaten
Andere

Opmerkingen

Wij committeren onze capaciteiten op drie terreinen: Wij committeren onze capaciteiten op drie terreinen: 

1. Thematische Aandelen, waar wij een bewezen staat van dienst hebben in de ontwikkeling van innovatieve strategieën. Het gaat hierbij om beleggingsstrategieën die trends op lange termijn benutten of profiteren van structurele veranderingen over sectoren en regio's heen en vooruitzicht bieden op stabiele rendementen en gespreide risico's.

2. Groter-Europa, waar wij naar onze mening een natuurlijk concurrentievoordeel hebben. Europa is de thuisbasis van vele ondernemingen van wereldklasse en relevant voor zowel onze aandelen- als obligatie strategieën.

3. De Opkomende Wereld, waarin wij pioniers zijn voor zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. Met groeiende economieën, en positieve demografische en financiële ontwikkelingen staan veel opkomende markten op het punt om ontwikkelde landen in te halen.

Over deze drie strategische assen implementeren wij drie beleggingsstijlen: actief long-only, absoluut rendement en kwantitatieve oplossingen.

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Bijzonderheden

Aandelen actief: ontwikkelde markten, opkomende markten, small-caps, thematische aandelen, hoog-dividend, Duurzaam/Sustainable.

Vastrentend & geldmarkt: geldmarkt, wereldwijd en regionale obligaties, bedrijfsobligaties & high-yield, obligaties opkomende markten, absoluut-rendement, Duurzaam/Sustainable.

Multi-asset: Euro gemengd, Zwitserland gemengd, multi-asset.

Alternatief: multi-strategie, long/short aandelen & bedrijfsobligaties, grondstoffen

Fonds-van-fondsen: hedgefondsen, private-equity & vastgoed (door Pictet Alternative Advisors)

Klanten

Beleggingsovertuigingen

Wij streven ernaar consistent waarde toe te voegen op basis van vaardigheden en niet op basis van stijl of carry en beschermen onze portfoliomanagers tegen afleiding van hun primaire taak: beleggen. Wij laten kansen op korte termijn links liggen als deze niet op lange termijn in het belang van onze klanten zijn.

Het benutten van beleggingskansen door intelligente en efficiënte toepassing van fundamenteel en kwantitatief onderzoek. Ons onderzoek bestaat niet uit het simpelweg afvinken van een vragenlijst, maar staat centraal in het proces. Wat wij niet doen, is net zo belangrijk als wat wij wel doen. Wij geloven in de uitspraak "grote teams discussiëren, kleine teams beslissen", waarin een collegiale stijl beter is voor beleggingsresultaten op lange termijn dan een cultuur die de stermanager vooropstelt.

Marktvisie

De Pictet Asset Management Strategy Unit (PSU) is verantwoordelijk voor assetallocatie en richtlijnen voor aandelen, obligaties, cash en grondstoffen. Twee keer per jaar verschijnt de Secular Outlook met de langetermijnvisie. Op de kortere termijn stelt de PSU elke maand de beleidslijnen vast op basis van zijn analyse van:

• Conjunctuurcyclus: bedrijfseigen voorlopende indicatoren, inflatie

• Liquiditeit: monetair beleid, krediet-/geldvariabelen

• Waardering: aandelenrisicopremie, yield-gap, waardering t.o.v. historie

• Sentiment: Pictet-sentimentindex (beleggersenquêtes, tactische indicatoren)

Ambities en Waarden

Groei door partnerschap:

Stabiliteit: De bedrijfsstrategie binnen de Groep wordt bekrachtigd en uitgedragen door de vennoten.

Onafhankelijkheid: De onafhankelijkheid die onze eigendomsstructuur biedt, staat centraal in de groei van de Groep. Managementbesluiten worden snel genomen en zijn onafhankelijk van externe druk of de laatste modegrillen.

Zorgvuldige beleggingen: Wij streven ernaar consistent waarde toe te voegen op basis van vaardigheden en niet op basis van stijl of carry. Wij willen waarde toevoegen voor onze klanten door middel van superieure voor risico gecorrigeerde rendementen, op basis van onze eigen expertise en vergezeld van een eersteklas klantenservice.

Langetermijnperspectief: Wij laten kansen op korte termijn links liggen als deze niet op lange termijn in het belang van onze klanten zijn.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

Afhankelijk van de beleggingsstrategie werken wij met een vaste vergoeding en/of een prestatievergoeding. De feitelijke vergoeding is afhankelijk van het beheerde vermogen, de complexiteit van het mandaat en speciale vereisten. In het geval van een fondsoplossing zijn verschillende aandelenklassen beschikbaar.

Disclaimer

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Het is niet bedoeld voor verspreiding aan enige persoon of entiteit die een burger of inwoner is van een plaats, staat, land of ander rechtsgebied waarin een dergelijke verspreiding, publicatie of gebruik zou indruisen tegen de wet- of regelgeving.
Informatie gebruikt bij de samenstelling van dit document is gebaseerd op bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar er wordt geen uitspraak gedaan of garantie gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van deze bronnen. Elke opinie, raming of prognose kan op elk tijdstip zonder voorafgaande waarschuwing worden veranderd. Beleggers dienen het prospectus of het offering memorandum te lezen voordat zij in door Pictet beheerde fondsen beleggen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de opbrengsten hiervan kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt.


Research & Kennisdeling

Assetklasse

Publicatiedatum 14-11-2019
Het milieu van onze planeet is tienduizend jaar stabiel geweest. Die stabiliteit kan in gevaar komen als planetaire grenzen worden overschreden.

Er zitten grenzen aan de groei, grenzen om te voorkomen dat de aarde ten onder gaat aan ecologische veranderingen. Prof. dr. Johan Rockström en zijn collega’s van het Stockholm Resilience Centre hebben grenzen bepaald tot hoever de mensheid kan gaan voordat er rampzalige gevolgen kunnen ontstaan. Zijn visie verklaard.

Het milieu van onze planeet is de afgelopen tienduizend jaar – de holoceenperiode – stabiel geweest, ondanks de vele aanzienlijke milieuveranderingen. Deze stabiliteit kan in gevaar komen, volgens prof. dr. Johan Rockström van het gerenommeerde Stockholm Resilience Centre. Hij is expert op het gebied van duurzaamheid en leidde het team dat het wereldwijd geroemde raamwerk planetary boundaries – planetaire grenzen – ontwikkelde.

Lees op onze website meer over de visie van prof. dr. Johan Rockström en zijn collega’s van het Stockholm Resilience Centre.
Publicatiedatum 20-11-2019
Zoetwater is onmisbaar voor het leven op aarde. Toch springen we er behoorlijk onzorgvuldig mee om. Waar ligt de grens van het waterverbruik en wat gebeurt er als we daar overheen gaan?

Water bedekt ongeveer 70 procent van onze planeet. Het overgrote deel van deze reserves is echter te zout voor consumptie en veel andere doelen. Slechts 3 procent van al het water ter wereld is zoetwater en daarvan zit tweederde opgesloten in de poolkappen. Het is dan ook van groot belang om daar zorgvuldig mee om te springen. “Water is essentieel om de veerkracht van de sociaal-ecologische systemen waarvan wij afhankelijk zijn te behouden en versterken,” zegt Johan Rockström, medeauteur van het boek Water resilience for human prosperity.

Lees op onze website meer
Publicatiedatum 27-11-2019
Tot 30 procent van alle zoogdieren vogels en amfibieën wordt deze eeuw met uitsterving bedreigd. Een verlies aan biodiversiteit maakt de aarde kwetsbaarder. Hoe stel je grenzen aan de hoeveelheid biodiversiteit die minimaal is vereist voor een gezonde toekomst van onze planeet?

Zo’n 250 miljoen jaar geleden stierf ongeveer 96 procent van de dieren- en plantensoorten in wat wordt beschouwd als de grootste van de vijf gebeurtenissen die op aarde een massale uitsterving tot gevolg hadden. Deze catastrofe, die bekend staat als de Grote Sterfte, werd veroorzaakt door een serie natuurrampen, met onder andere enorme vulkaanuitbarstingen in Siberië, waardoor miljarden tonnen koolstofdioxide in de atmosfeer terechtkwamen en de temperatuur wereldwijd met 10 graden Celsius steeg.

Lees op onze website meer
Publicatiedatum 22-1-2020
Europees vastgoed blijft de komende tijd aantrekkelijk voor beleggers met langetermijndoelstelling, zoals pensioenfondsen.

Door de vergrijzing neemt de vraag naar woningen voor ouderen sterkt toe. In de EU is 1 op de 5 personen ouder dan 65 jaar. Tien jaar geleden was dit nog 1 op 6. Geschat wordt dat dit in het jaar 2100 bijna 1 op 3 personen ouder dan 65 jaar is .

Voor het eerst in de database van de EU is de vraag naar éénpersoonswoningen de vraag naar tweepersoonswoningen voorbijgegaan. Dat komt onder andere door de sterke prijsstijging maar ook doordat het voor een groter wordende groep niet langer gewenst of realistisch is om een ruime woning te bezitten.

Daarnaast zal dit jaar de huur van kantoren in verschillende grote Zuid-Europese steden stijgen. Lees op onze website meer.
Publicatiedatum 10-2-2020
De gevolgen van het coronavirus kunnen schadelijk zijn voor de mondiale economie. Pictet AM raadt beleggers daarom een meer defensieve houding aan en verhoogt de blootstelling aan obligaties van onderwogen naar neutraal.

Desalniettemin geeft het conjuctuurmodel van Pictet AM een evenwichtig beeld van de economie. Met name de VS staat er goed voor. Europese aandelen zijn echter aantrekkelijker dan de Amerikaanse, die Pictet AM te duur vindt. Ook goud, waarin Pictet AM een overwogen positie aanhoudt, wordt na de recente rally te duur.

De vermogensbeheerder behoudt de licht overwogen positie in Amerikaans schuldpapier, daar dit een extra bescherming biedt tegen de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus.

Pictet AM ontwijkt bedrijfsobligaties uit ontwikkelende markten, omdat deze categorie na goede prestaties vorig jaar het nu moeilijk gaat krijgen. De Amerikaanse rentecurve suggereert dat het wanbetalingspercentage in de riskantere delen van de markt voor bedrijfsobligaties de komende vijf jaar waarschijnlijk zal verdubbelen tot bijna 6 procent.
Publicatiedatum 8-5-2020
De wereld ziet er compleet anders uit door de corona-uitbraak. Welke veranderingen zetten ook door als de uitbraak onder controle is en welke verdwijnen dan naar de achtergrond? Bij het beantwoorden van die vraag, hebben themabeleggers een streepje voor. Lees meer op onze website
Publicatiedatum 8-5-2020
Megatrends staan centraal binnen de themafondsen van Pictet. Op welke megatrends is de impact van de corona-uitbraak het grootst?
Van der Geer: “In de eerste plaats is dat Focus on Health. Op korte termijn worden enorm veel middelen geïnvesteerd in het vinden van corona-vaccins en medicijnen om de ziekte te genezen. Bovendien komt de vraag nu boven drijven of we de laatste jaren niet te veel hebben bezuinigd op de gezondheidszorg. Toekomstige groeikansen liggen voornamelijk op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg, zoals e-health en telemedicine. Lees op onze website andere voorbeelden van megatrends waarop het coronavirus veel impact heeft.
Publicatiedatum 18-5-2020
Aandelen uit opkomende landen hebben al jarenlang een vaste plaats in bijna elke beleggingsportefeuille. Dat geldt straks ook voor bedrijfsobligaties uit deze groeimarkten. Als beleggingscategorie is Emerging Markets Corporate Bonds (EMC) zelfs al groter dan de Amerikaanse high yield-markt of de Europese markt voor investment grade-obligaties. Bovendien wijkt het risico-rendementsprofiel van EMC af van vergelijkbare onderdelen van de obligatiemarkt.
Publicatiedatum 3-6-2020
Op de markt voor short term high yield-obligaties tekent zich na de felle correctie in de eerste drie weken van maart een duidelijk herstel af. Andrew Wilmont – hoofd van High Yield bij Pictet– legt uit waarom een goede positionering in de huidige fase de sleutel is voor succes.
Publicatiedatum 11-6-2020
Familiebedrijven kunnen een aantrekkelijk beleggingsperspectief bieden voor beleggers, maar om die kansen te benutten is een actieve aanpak nodig. Familiebedrijven vormen de ruggengraat van de wereldwijde economie. Ze zijn goed voor 50 tot 70 procent van het bruto binnenlands product van landen en stellen de meeste van hun werknemers tewerk. Maar er is een wijdverbreid misverstand dat deze bedrijven slechts kleine, lokale bedrijven zijn en dus grotendeels ontoegankelijk zijn voor beleggers. Niets is minder waar. Lees meer op onze website.
Publicatiedatum 14-7-2020
Barometer: Liquiditeit vs. het virus
Na de eerste schok van de Covid-19-crisis hebben de markten enorm veel stimulansen gekregen. De vraag voor beleggers is nu of die steun een scherpe daling van de bedrijfswinsten kan blijven compenseren.

Asset-allocatie: risico’s afwegen
Er zijn bij beleggingen weinig zekerheden. Neem nu Covid-19. Net op het moment dat in veel delen van de wereld de coronaviruspandemie onder controle leek, hebben de VS, Zuid-Korea en Peking opnieuw een lockdown ingesteld om een golf van nieuwe gevallen in te dammen. Een duidelijke herinnering dat virusinfecties – zoals de Wereldgezondheidsorganisatie aangeeft – tot vijf jaar lang kunnen komen en gaan.

Toch zijn er een aantal zaken waar beleggers in 2020 zeker van kunnen zijn. De bedrijfswinsten zullen snel dalen en de centrale banken zullen de economie ondersteunen. Het is zaak om te bepalen wat een grotere invloed zal hebben op de financiële markten.

Lees meer op onze website