Syntrus Achmea Real Estate & Finance Asset manager

Profiel

Terug naar overzicht
Naam
Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Syntrus Achmea) is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed en hypotheken. Wij beleggen in, financieren en ontwikkelen vastgoed voor de portefeuilles van institutionele beleggers.
Hierbij staan wij voor een vera ntwoord rendement, duurzaamheid, kwaliteit en transparantie. Met een beheerd vermogen van ruim €21,7 miljard zijn wij de grootste vermogensbeheerder van hypotheken en vastgoed in de markt voor institutionele beleggers in Nederland. Van dit vermogen is € 11,4 miljard belegd in hypotheken en € 10,3 miljard in vastgoed.


Wij onderscheiden ons door onze uitgebreide ervaring in het beheer van hypotheek- en vastgoedbeleggingen in verschillende fondsstructuren en separate accounts voor institutionele beleggers.


De skills, expertise en de schaal van Syntrus Achmea, alsmede kennis en inzicht in de pensioen- en verzekeringsmarkt, maken het mogelijk om maatwerk te leveren voor onze meer dan 60 opdrachtgevers.


Syntrus Achmea is een 100% dochter van Achmea B.V.


1 Cijfers ultimo Q3 2018


Producten en Oplossingen

(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta
(Integraal) Risicomanagement
Aandelen
Aandelen opkomende markten
Advisory/sub-advisory
ALM/strategisch advies
Andere
Assetallocatie (SAA/TAA/GTAA)
Bedrijfsobligaties
Beleggingsfondsen
Bitcoin / crypto-assets
Custody
Derivaten
Discretionaire mandaten
Duurzaam beleggen / ESG
ETFS
Fiduciair beheer, (deels) intern beheerd
Fiduciair beheer, uitsluitend extern beheerd
Gestructureerde producten
Grondstoffen
Hedgefondsen
High yield
Hypotheken
Impact beleggen
Infrastructuur & Vastgoed
LDI
Multi-asset mandaten
Obligaties opkomende markten
Private debt
Private Equity
Research
Securities lending
Staatsobligaties
Valuta

Vermogen onder beheer

Per beleggingscategorie
Naar klant-type
Klanten

Beleggingsovertuigingen

WE REALISEREN DUURZAAM BELEID

Met het oog op het lange termijn belang van onze klanten is duurzaamheid heel belangrijk.

Vanuit de optiek van vastgoedbeleggers betekent duurzaamheid het op een verantwoorde manier samenbrengen van de zorg voor het milieu, lange levensduur, huurderstevredenheid en waardeontwikkeling. Duurzaam vastgoed is daarbij voor ons vastgoed dat zodanig gebouwd of aangepast is dat het een zo minimaal mogelijk beslag legt op schaarse middelen – materialen, energie, water en locaties – en tegelijkertijd optimaal functioneert – huurderstevredenheid, binnenmilieu en gezondheid.
(bron: IVBN).

In onze duurzaam beleggen in vastgoed en hypotheken publicatie laten wij, als duurzame belegger, zien hoe wij vormgeven aan duurzaamheid op het gebied van vastgoed en hypotheken. Dat gaat niet alleen over CO2 reductie in nieuwbouw, maar ook bijvoorbeeld over auto’s delen, bestaande gebouwen verbeteren of hergebruiken en investeren in kwetsbare maar evengoed kansrijke wijken.

Met deze investeringen in duurzaamheid combineren we zo financieel rendement met een duidelijk maatschappelijke impact. De woningen, winkels, kantoren en zorgvastgoed van onze klanten dragen zo bij aan een duurzamere maatschappij.

Wilt u ook meepraten over ons duurzaamheidsbeleid, neem dan gerust contact met ons op via duurzaamheid@achmeavastgoed.nl.

Marktvisie

Institutionele beleggers in vastgoed doen er goed aan om de komende jaren te kijken naar locaties net buiten de absolute toplocaties of te investeren in alternatieve sectoren, zoals zorgvastgoed, mixed use en micro-appartementen. Daar kunnen zij nog met een stevige risicopremie instappen, waardoor de verwachte rentestijging beter kan worden opgevangen. Ook is er meer ruimte voor huurgroei en lagere aanvangsrendementen. Daarnaast bieden woninghypotheken voor beleggers uitstekende perspectieven.

In hun zoektocht naar rendement moeten beleggers er voor waken om niet te ver buiten de top te beleggen. Beleggers met een langetermijnvisie zullen hun hoofd koel moeten houden, en zich niet moeten laten verleiden tot conjunctureel interessante, maar op lange termijn zeer risicovolle beleggingen.

Syntrus Achmea schetst in de Outlook 2019–2021 de ontwikkelingen op de vastgoed- en hypotheekmarkt, deze outlook is als digitale publicatie te lezen op www.syntrusoutlook.nl.

Ambities en Waarden

MISSIE

Wij kiezen voor duurzame investeringen. Daarmee bieden we onze stakeholders een gezonde financiële toekomst in een aantrekkelijke leefomgeving.

Financieel en maatschappelijk rendement gaan hand in hand. Vanuit onze coöperatieve achtergrond werken we samen met anderen aan het beste resultaat: beleggingen met impact.

AMBITIES

‘Goed rendement is belangrijk, maar er is meer’

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft inmiddels verschillende dynamische ontwikkelingen afgerond zoals wijzigingen in de directie, nieuwe wetgeving, toenemende concurrentie en verdere professionalisering. Dat alles heeft geleid tot aanscherping van de strategie. Met als doel: meer focus en nieuwe energie. Primaire taak van een vermogensbeheerder is het behalen van een goed rendement voor de opdrachtgevers.

Die opdracht hebben wij overtuigend volbracht want ook de resultaten van de BV vertonen een stijgende lijn. Dat is goed nieuws, want er blijft ruimte om te investeren. Zeker in de huidige markt is dat van belang; het speelveld is flink in beweging.

De markt trekt weer aan. Er worden volop plannen gemaakt en er gaan allerlei projecten van start waarin wij graag onze rol pakken. Er is sprake van groeiende concurrentie en beleggers stellen steeds hogere eisen. Dat vereist een flexibele, wendbare organisatie die haar zaken goed op orde heeft en die zich weet aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden. Onderdeel van die veranderingen zijn de aanscherping van de Europese wetgeving op het gebied van privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en financiële advisering (MiFID II).

AANSCHERPING STRATEGIE

Syntrus Achmea staat voor flinke uitdagingen en heeft daarom gekozen voor aanscherping van de strategie. Belangrijkste focuspunten: behoud en vergroting van de klanttevredenheid, behoud van bestaande opdrachtgevers, aantrekken van nieuwe opdrachtgevers, verdere professionalisering van de organisatie en verhoging van de rentabiliteit. Deze aanscherping heeft geleid tot een aantal grote projecten. Zo werd een begin gemaakt met het verstevigen van de IT-structuur door vereenvoudiging en outsourcing. Ontwikkelingen gaan snel en dat vereist steeds meer specialistische IT-kennis die wij als vermogensbeheerder niet altijd in huis hebben. Om onze opdrachtgevers toch zo goed mogelijk van dienst te zijn, maken we gebruik van de IT-expertise in de markt.

Performancemeting

Intern
Extern
GIPS
Andere
Intern
Extern
GIPS
Andere

Vergoedingstructuur

De vergoedingsstructuur bestaat uit een jaarlijkse management fee. Wij berekenen geen performance fee. Voor meer informatie over onze vergoedingsstructuur kunt u contact opnemen met onze afdeling Investor Relations.

Disclaimer

Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V., (“Syntrus Achmea”) kantoorhoudende te Amsterdam (Handelsregister nr. 33306313), is in het bezit van een vergunning van AFM als bedoeld in artikel 2:65 sub a Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze vergunning geeft de bevoegdheid om op te treden als beheerder ex artikel 1:1 Wft en om een individueel vermogen te beheren en in uitoefening van beroep of bedrijf te adviseren over financiële instrumenten. De informatie is bestemd voor professionele beleggers en is slechts bedoeld ter oriëntatie en vormt geen voorstel of aanbod en is evenmin bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing. Het is dan ook niet mogelijk om op basis van deze informatie in te schrijven op een fonds of op een andere manier financiële instrumenten, persoonlijk beleggingsadvies of andere financiële diensten te verkrijgen. Er wordt geen garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie en berekende waardes. De in dit document opgenomen informatie is uitsluitend indicatief van aard en kan aan verandering onderhevig zijn en kan zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle in dit document gepresenteerde informatie is eigendom van of in licentie bij Syntrus Achmea en wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van dit document over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Syntrus Achmea.